معاونت فرهنگی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی فرهنگی و اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ تفریحی
اردوی معرفی شهر کرمان ویژه دانشجویان جدیدالورود

؛؛زدید از مجموعه گنجعلیخان کرمان (حمام گنجعلیخان و موزه سکه)

بازدید از موزه دفاع مقدس

بازدید از باغ موزه هرندی