معاونت فرهنگی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی فرهنگی و اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ علمی
بازدید از نمایشگاه کتاب کرمان

بازدید دانشجویان دانشگاه از نمایشگاه کتاب کرمان

طبق برنامه ریزی های انجام شده روزدوشنبه 18آبان و چهارشنبه 20آبان ماه سرویس ایاب و ذهاب راس ساعت 17 از جلوی خوابگاههای دانشجویی جهت اعزام دانشجویان دانشگاه به نمایشگاه کتاب مهیا می باشد.

 ؛؛

نمایشگاه کتاب کرمان از تاریخ 16آبان لغایت 22 آبان ماه دائر می باشد.

آدرس: کیلومتر 8 جاده کرمان - باغین - نمایشگاه کتاب کرمان