معاونت فرهنگی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشجویی و فرهنگی
خبر : موضوع: ‌ تفریحی
برگزاری اردوی تفریحی شهداد

اردوی تفریحی دانشجویی بازدید از شهر و کلوتهای شهداد