معاونت فرهنگی
مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشجویی و فرهنگی
خبر : موضوع: ‌ تفریحی
اردوی تفریحی شهداد (ویژه آقایان)

برگزاری اردوی تفریحی بازدید ازشهر و کلوتهای شهداد در تاریخ 13 اسفندماه