معاونت فرهنگی
کانون قرآن وعترت
مطلب : موضوع: ‌ فرهنگی
احادیثی در خصوص رزق و روزی

کارگاه آموزشی کانون قرآن و عترت

جهت دریافت پاورپوینت کارگاه به پیوست ها  مراجعه نمایید.