معاونت فرهنگی
تشکل اسلامی دانشجویی بسیج اساتید
بیانیه : موضوع: ‌ سیاسی
بیانیه مقام معظم رهبری در مورد انتخابات

انتخابات در واقع یک نفس تازه دادن به ملت ایران است.      " مقام معظم رهبری"